VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Alle selskapene i Tratec konsernet arbeider etter våre bærekraftsmål, slik at vi sammen oppfyller vårt samfunnsansvar

Som et av Sørlandets største industrikonsern, tar vi vårt ansvar for å utvikle en grønnere og mer bærekraftig tung-industri? Alle selskapene i Tratec konsernet arbeider etter våre bærekraftsmål, slik at vi sammen oppfyller vårt samfunnsansvar. – Sammen skaper vi verdier!

I Tratec prioriterer vi følgende tiltak innenfor FNs bærekraftsmål:

GOD UTDANNING:

Tratec-ansatte er kjent for å ha en sterk faglig kompetanse, fordi vi lever av å levere høy kvalitet. Derfor følger alle våre selskaper en grundig kompetansematrise og opplæringsplan, som jevnlig avdekker vårt interne kompetansebehov. Vi tilbyr vår ansatte kurs, videreutdanning og sertifisering, og tilrettelegger arbeidshverdagen, slik at alle som arbeider i en Tratec-bedrift har tilgang på Inkluderende opplæring av god kvalitet.

Vi er en lærebedrift, som årlig tilbyr våre lærlinger relevant opplæring innen våre mange fagområder.

Tratec tar inn personer med hull på CV og vi organiserer egen sveiseopplæring i samarbeid med NAV, for å hjelpe andre til å få arbeid innenfor sveiseyrket. – Vi strekker oss langt, for å gi noen en ny sjanse i arbeidslivet.

Målsetning 2023 – 2025:

Tratec skal i årene som kommer fortsette å arbeide med kompetansekartlegging og kompetanseheving blant våre ansatte. Samt fortsette vårt tettet samarbeide med NAV, slik at flere får en ny sjanse i arbeidslivet.


LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE:

I dagens samfunn er det dessverre få kvinnelige søkere til yrkesfagligstillinger. Dette er en trend vi ønsker å snu! Vi ønsker å få frem at våre yrkesrettede stillinger, er et inkluderende arbeidsmiljø for både kvinner og menn. Derfor deltar vi aktivt på utdanningsmesser, og samarbeider med utdanningsinstitusjoner for å belyse de mange fordelene, ved å velge yrkesfaglig utdanning.

For å legge til rette for et mer kjønnsbalansert fagmiljø, har vi blant annet automatisert visse deler av vår produksjonsprosess, som senker arbeidsbelastningen og reduserer risikoen for skader.

Målsetning 2023 – 2025:

Tratec skal være en av de som går foran for å sette et søkelys på de positive fordelene med et kjønnsbalansert, industrielt fagmiljø. Via vår egen kommunikasjon og i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST:

I Tratec tar vi ingen snarveier når det gjelder å skape arbeidsplasser av god kvalitet! De fleste av våre ansatte er organisert, noe vi også oppfordrer til og vi har et arbeidsmiljøutvalg med høyt fokus på sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Vi følger til enhver tid gjeldene lover og standarder for Norsk Industri.

Vi stiller også strenge krav til at våre underleverandører skal følge gjeldene lover og standarder for anstendig arbeid. Derfor reviderer vi nye leverandørers arbeidsforhold og HMS rutiner. Vi gjennomfører stikkprøve kontroller på utleid personell og undersøker at det foreligger en frihandelsavtale, i land vi skal samarbeide med.


Målsetning 2023 – 2025:

Tratec skal bruke åpenhetsloven til å ytterligere evaluerer arbeidsforholdene hos eksisterende og nye leverandører i leverandørkjeden vår. Slik at vi til enhver tid, kan ha kontroll på at våre underleverandører ivaretar sine arbeidstakere.

Ivareta gode rutiner for HMS og sikkerhetskontroller, slik at vi kan opprettholde vår «0 visjon» på antall skader, i årene fremover.


STOPPE KLIMAENDRINGER:

Alle selskapene i Tratec konsernet arbeider aktivt for å redusere vårt totale klima- og miljøavtrykk. Vi har i løpet av de seneste årene, utbedret våre kontorlokaler med miljøvennlige løsninger, byttet ut bilpark med el-biler, samt oppgradert hele vårt produksjonsanlegg, som nå har oppvarming fra spillvann.

Vi har jevnlige gjennomganger av hvilke nåværende produkter eller prosesser, vi kan substuere med miljøvennlig og energieffektive løsninger.


Målsetning 2023 – 2025:

Tratec skal innen 2025? måle våre miljøtiltak gjennom hele verdikjeden, samt bygge opp en sterkere kompetanse internt på installasjoner med grønn-energi.
Get in touch

Bent-Ståle Johansen
Bent-Ståle Johansen
Konsernsjef
+47 91 13 79 85
Jakob Holberg
Jakob Holberg
QA and HSE manager
+47 97 09 68 39